ජූනි මස 01 සිට වෙනස්වෙන ගුවන් ගමන් බලපත්‍ර ගාස්තු ගැන ඔබ දැනුවත්ද?

ජුනි මස 01 වෙනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ගුවන් ගමන් බලපත්‍ර ගාස්තු සංශෝධනයට ලක් කිරීමට කටයුතු කරණ බව 2019 අයවැය යෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර ප්‍රකාශ කරන ලදී.

ඒ අනුව ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයක් වෙනස් කිරීමේදී පනවා තිබු රු. 500 ගාස්තුව රු. 1000 දක්වා ඉහළ දමා තිබෙනවා. ඊට අමතරව සාමාන්‍ය සේවාව යටතේ විදෙස් ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමේ රුපියල් 3000ක් වූ ගාස්තුව රු. 3500 දක්වා ඉහළට.

ඊට අමතරව එක්දින සේවාව යටතේ ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමේ රු. 10000 ගාස්තුව රු. 15,000 දක්වා ඉහළ දැමෙනු ඇති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *